III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 r. Ogłoszenia duszpasterskie.

1.Liturgia tygodnia. W poniedziałek wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika. We wtorek wspomnienie św. Franciszki Rzymskiej, zakonnicy.

2.Wkraczamy już w trzeci tydzień Wielkiego Postu. Jak przeżywamy ten czas? Czy w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że ma to być czas naszego, mojego nawrócenia. Czy pomyśleliśmy już o skorzystaniu z Sakramentu Pojednania – dobrej spowiedzi św.?

3.Z Katechizmu płockiego. Odkupieńcza śmierć Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia. Kościół pochylając się nad słowami z Ewangelii św. Jana „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” (J 3,16) od początku naucza, że śmierć Chrystusa na krzyżu nie była owocem przypadku, lecz jak dowodził już św. Piotr w swojej pierwszej katechezie w dzień Pięćdziesiątnicy – cały dramat Golgoty i jego zbawienne skutki nastąpiły z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego (Dz, 2,32). Ten biblijny język nie oznacza – podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego – że ci, którzy wydali Jezusa byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga (KKK599). Bóg dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł (KKK 600). Ten Boży zamysł zbawienia został wcześniej zapowiedziany w Piśmie Świętym jako ” tajemnica odkupienia”, to znaczy wykupu, przez który dany przez Boga „Sprawiedliwy” , Sługa wyzwoli ludzi z niewoli grzechu. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełniła w szczególności proroctwo o cierpiącym Słudze (Iz 53, 7-8) czytane podczas liturgii Wielkiego Piątku. Sam Jezus przedstawia sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego Sługi po swoim Zmartwychwstaniu, gdy mówi uczniom z Emaus „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały”(Łk 24, 25-26). Jak o tym świadczy Credo, pochodzące z lat 40 pierwszego wieku, a przekazane nam przez św. Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian, już pierwsi chrześcijanie wyznawali prawdę, głosząc, że „Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy (1 Kor 15,3\ KKK 601)

4.W niedzielę 7 marca spotykamy się na Mszy Świętej w Nicei i w Cannes. Przychodząc na Mszę Świętą miejmy ze sobą aktualne – ATTESTATION. Wychodząc z domu trzeba zakreślić punkt 11.

5.Msze Święte Na Lazurowym Wybrzeżu w III Niedzielę Wielkiego Postu

  • 9h00 Col de Villefranche w kościele Notre Dame de France
  • 15h30 Cannes w kościele Sacre-Coeur du Prado