Słowo Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Słowo Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji na Tydzień Miłosierdzia Bożego.
Drodzy Współbracia Kapłani, Siostry Zakonne, Drodzy Bracia i Siostry Kochani Rodacy!

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu na początku kolejnego „Tygodnia Miłosierdzia” pragnę skierować moje słowa do wszystkich naszych Rodaków mieszkających na terenie Francji. Władysław St. Reymont swoją powieść „Chłopi” za którą otrzymał nagrodę Nobla, rozpoczął słowami:
”Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”!
I ja, duchowy opiekun całej polskiej emigracji we Francji, na początku mojej tegorocznej odezwy, w obecnym roku duszpasterskim – w roku poświęconym Osobie Jezusa Chrystusa chcę zwrócić się do Was wszystkich, Umiłowani Rodacy, tym samym pozdrowieniem;
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Całą prawdę o Jezusie Chrystusie wyznajemy często w modlitwie: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego”, kiedy mówimy „wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i, pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. I to jest cała prawda o Jezusie Chrystusie naszym Zbawicielu
i Odkupicielu.
Trzeba zauważyć, że wiara w Jezusa Chrystusa w naszych czasach jest niestety zagrożona u swoich podstaw. Do mentalności, do świadomości wielu wkrada się nowa bezbożna ideologia, ideologia odrzucająca Dekalog, Ewangelię, Chrystusa. To ideologia wygodnego życia, ideologia przyjemności. Ideologia ta rozsiewana jest przez potężne mass media, które często nie służą dobru ani prawdzie. Służą tylko pieniądzom i potężnym siłom, które chcą opanować świadomość narodów.
Należy z bólem powiedzieć, że i u nas w Polsce dzieje się coś niedobrego. Ktoś napisał, że moda na ateizm dotarła także do Polski, do Polaków niezależnie gdzie mieszkają – w kraju czy na emigracji! Zagrożenia płyną poprzez środki masowego przekazu, przez różnych ludzi, którzy realizują ściśle plan zwalczania, niszczenia religii, odsuwanie jej na plan dalszy.
Dzika, bezbożna nocna manifestacja przed Pałacem Prezydenckim: krzyż z puszek po piwie, wołanie: „Chcemy Barabasza”, udawanie biczującego się Chrystusa, wykrzykiwanie pewnego polityka: ”Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę”. Próba zdejmowania krzyża w sali sejmowej, próba zbeszczeszczania Obrazu na Jasnej Górze. Jest to sytuacja bolesna, co więcej – tragiczna. Wobec tych przejawów atakowania Chrystusa i Kościoła nie można milczeć i być obojętnym, trzeba być świadomym tych zagrożeń.
Pamiętajmy, że wiara Chrystusowa jest potężną siłą w życiu każdego chrześcijanina i każdego narodu. To dzięki wierze Chrystusowej nasz Naród przetrwał tysiąc lat swojej niezwykle trudnej historii. Zachował wszystkie wartości naszej narodowej kultury, naszej cywilizacji. Każdy chrześcijanin powinien się czuć dumny z tego, że jest człowiekiem wierzącym, bo nauka i rozum nie wyklucza wiary w Boga.
Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu, będąc z pierwszą pielgrzymką w Polsce, cytował słowa wybitnego naszego kaznodziei narodowego Ks. Piotra Skargi. Mówił, że Polska jest jak dąb kilkusetletni, którego nie obaliły żadne burze, żadne wichry, bo jego korzeniem jest Chrystus. Dopóki korzeniem naszej cywilizacji, naszej kultury będzie Chrystus, nikt nas nie obali, nikt nie zniszczy naszej kultury, świadomości narodowej i wartości, dzięki którym przetrzymaliśmy naszą trudną historię.
Obowiązkiem PMK jest ugruntowanie tej wiary i rozbudzanie miłości do Jezusa Chrystusa w sercach naszych Rodaków! Nasza tu obecność, na francuskiej ziemi, nasze wysiłki duszpasterskie są podejmowane w tym celu, by prawda o Jezusie Chrystusie docierała do wszystkich naszych Rodaków i by On był jeszcze bardziej umiłowany. Dlatego wielką moją troską jest to, by Kapłanów było coraz więcej w PMK, a potem by zapewnić im możliwość uczenia się języka francuskiego, ubezpieczyć ich. Oczywiście, to wszystko wymaga nakładów finansowych, których coraz mniej. W trosce o naszych Rodaków otwierane są nowe ośrodki duszpasterskie, podejmowane są różne inicjatywy duszpasterskie przez naszych Księży i nasze wspólnoty polonijne. Aby pogłębić naszą wiarę z wielkim wysiłkiem wydajemy tygodnik „Głos Katolicki”, gdzie tyle jest dobrych i pouczających artykułów, wiadomości z życia Kościoła i z życia naszych polonijnych wspólnot. W każdej polskiej rodzinie powinien być nie tylko obecny, ale także czytany! To wszystko wymaga nakładów finansowych. I tu kieruję mój serdeczny apel i zachętę do prenumerowania czy nabywania tego pożytecznego „Tygodnika” – jedynego w całej Europie.
Trudno mi wyliczać wszystkich działań Misji. To dla dobra naszych Rodaków otwarte są domy rekolekcyjno – wypoczynkowe, gdzie można odpocząć, przeżyć w radosnej atmosferze nasze święta, a przecież one wymagają nieustannej modernizacji, remontów dla lepszej wygody przybywających tam Gości, a to wszystko wymaga wielkich nakładów pieniężnych. Korzystajcie z tych domów.
PMK nie jest własnością Rektora, lecz jest własnością całej naszej Polonii. Proszę Was! Dbajcie o nią jak o własny dom, jak możecie wspomagajcie ją materialnie. Bez Waszej pomocy trudno będzie spełnić wyznaczone jej zadania. Róbcie to z życzliwością i serdeczną troską. Dzielę się z Wami moimi troskami, troskami całej PMK, bo stan finansów Misji jest bardzo trudny. Dlatego zmuszony jestem zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich Rodaków o materialne wsparcie. Przy okazji dziękuję za każdą ofiarę, za każdą pomoc szczególnie w „Tygodniu Miłosierdzia”. Dziękuję za modlitwy w intencji PMK i wszelkie ofiary.
Moi drodzy! Wspomniany Władysław Reymont kończy swoją powieść „Chłopi” słowami „Zostajcie z Bogiem” i ja tymi samymi słowami pragnę zakończyć moją odezwę!
Drodzy Rodacy i Dobrodzieje naszej Misji: „Zostajcie z Bogiem” i niech On wynagradza Waszą hojność.
Paryż, dnia 09 marca 2014 r.

Ks. inf. Stanisław Jeż
Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji

W naszej Parafii Polskiej w Nicei składka przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby PMK i w całości odesłana do Paryża. „Bóg zapłać za tę ofiarę.”